توربین های ایران

اینولاکس منجیل

افتتاحیه اولین توربین بادی ساخته شده در منطقه منجیل – ایران

توربین های ایران

دیدگاه ها (0)