واژه نامه

ضریب ظرفیت (Capacity Factor):
ضریب ظرفیت نسبت انرژی تولیدی واقعی توربین در بازه‌ی زمانی یک ساله، به میزان انرژی است که با ظرفیت نامی در یک سال باید تولید بشود.
ضریب ظرفیت یک توربین شاخص اساسی تاثیر گذار بر مقدار انرژی تولیدی سالیانه توربین است.
سرعت باد راه انداز (Cut-in Speed):
حداقل سرعت باد جریان آزاد که پره توربین بادی را به حرکت در می آورد. سرعت باد راه انداز توربین یکی از پارامترهای اساسی است که در نمودار توان توربین مشخص می شود و تاثیر بسزایی در میزان انرژی تولیدی توربین دارد.
سرعت نامی باد (Rated Speed):
سرعت نامی باد، سرعت باد جریان آزاد است که در آن توربین بادی قادر است توان نامی خود را تولید نماید.
سرعت توقف باد (Cut-out Speed):
جهت محافظت از پره ها و جلوگیری از آسیب دیدگی،  توربین های بادی قدیمی بگونه ای طراحی می شوند که در محدوده مشخصی از سرعت باد عملیاتی باشند. بدین معنا این توربین ها همانگونه که در سرعت های زیر سرعت باد راه انداز کاربرد ندارند، در سرعت باد بالاتر از سرعت باد توقف نیز نمیتوانند انرژی تولید کنند. قابل ذکر است که توربین بادی اینولاکس سرعت باد توقف و خاموشی ندارد و سرعت درون ونچوری آن با استفاده از سیستم کنترل، تنظیم می شود.
دیفیوزر (Diffuser):
دیفیوزر آخرین بخش و یکی از اساسی ترین اجزا توربین بادی اینولاکس است که از سرعت باد کاسته آن را با سرعتی نزدیک به سرعت باد در بیرون از توربین، به محیط برمی گرداند.
باد در جریان آزاد (Free Stream Wind Speed):
سرعت باد محیط دور از موانع، ساختمان ها و درختان
ظرفیت نامی (Installed/Rated/Nameplate Capacity):
ظرفیت نامی یک توربین بادی خروجی ماکزیممی است که در شرایط نرمال می تواند تولید کند و معمولا به مگاوات در سرعت باد جریان آزاد برابر ۱۲ متر بر ثانیه بیان می شود.
ورودی چندجهته (Omnidirectional Intake):
ورودی چند جهته توربین اینولاکس نوعی از ورودی است که قادر است باد را در تمامی جهات در ۳۶۰ درجه جمع آوری نموده و به داخل توربین هدایت کند. این ورودی برای مناطقی مناسب است که باد در آن مناطق در جهات مختلف متغیر است.
ضریب افزایش سرعت (Speed Ratio):
ضریب افزایش سرعت، ضریبی است که نسبت سرعت باد درون ونچوری توربین را به سرعت باد جریان آزاد نشان می دهد. برای مثال، ضریب افزایش سرعت ۳، سرعت باد ۶ متر بر ثانیه را به ۱۸ متر بر ثانیه درون ونچوری افزایش می دهد. این فاکتور، دلیل اساسی تفاوت توربین اینولاکس با توربین های بادی رایج بوده و توربین بادی اینولاکس را در مناطقی که سرعت باد کم در آنها اجازه نصب توربین های بادی رایج را نداده، عملیاتی می سازد.
تعیین ضریب افزایش سرعت برای توربین اینولاکس در مرحله طراحی آن، به عوامل مختلفی مانند سرعت باد منطقه، شرایط محیطی، محدودیت ارتفاع، توان مورد نیاز، انرژی تولیدی و ضریب ظرفیت بستگی دارد.
درحال حاضر توربین اینولاکس می تواند با ضریب افزایش سرعت معادل ۱۲ برای مناطق کم باد طراحی شود.
ورودی تک جهته (Unidirectional Intake):
ورودی تک جهته توربین بادی اینولاکس، باد را تنها در یک جهت جمع آوری نموده و به داخل توربین هدایت می کند. ورودی تک جهته توربین می تواند در شرایطی استفاده شود که باد غالب منطقه تنها از یک جهت می وزد و یا محدودیت هایی از طرف مشتری در طراحی وجود داشته باشد.
اثر ونچوری (Venturi Effect):
زمانی که یک سیال مانند آب یا هوا در یک کانال جریان دارد، کاهش سطح مقطع کانال سبب می گردد فشار سیال کاهش یافته و این تغییر فشار سبب سرعت گرفتن سیال در بخش باریک کانال شود.
وات، کیلووات، مگاوات، گیگاوات (Watts, Kilowatts, Megawatts, and Gigawatts):
وات واحد اندازه گیری توان الکتریکی است. یک گیگاوات معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وات، برابر  ۱۰۰۰۰۰۰ کیلووات و برابر هزار مگاوات می باشد.
۱Kilowatt (kW) =1,000 Watts
 ۱Megawatt (MW) = 1,000 Kilowatts= 1,000,000 Watts
۱Gigawatt (GW) = 1,000 Megawatts= 1,000,000 Kilowatts= 1,000,000,000 Watts
 کیلووات ساعت، مگاوات ساعت (Kilowatt-Hour (kWh)/Megawatt-hour (MWh)):
کیلووات ساعت و مگاوات ساعت واحد اندازه گیری انرژی الکتریکی در یک بازه زمانی مشخص هستند که هر مگاوات ساعت برابر هزار کیلووات ساعت است. برای مثال یک توربین بادی با توان نامی یک مگاوات، در طول یک سال معادل ۸۷۶۰ ساعت با ضریب ظرفیت ۴۰ درصد، سالیانه  ۳۵۰۴ مگاوات ساعت انرژی تولید می کند.
(۱ MW x 8,760 hours x 0.40 = 3,504 MWhrs)