ضریب ظرفیت بالا

ضریب ظرفیت برابر 60% الی 90%

مساحت کمتر

بهره برداری ازمناطق مختلف جغرافیایی با مساحت کم باتوجه به پائین بودن سرعت باد یک متر بر ثانیه

میزان سرمایه گذاری کمتر

تولید انرژی پاک با هزینه دو سنت به ازاء هر کیلووات ساعت در مقیاس نیروگاهی

آخرین گزارشات